Τυποποίηση ελαιόλαδου: ποια είναι η διαδικασία

τυποποίηση ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο αποτελούσε ανέκαθεν το εθνικό προϊόν της Ελλάδας, όμως τα παλαιότερα χρόνια ένα μεγάλο μέρος του παραγόμενου ελαιόλαδου διακινούνταν στην αγορά χωρίς τυποποίηση, συνήθως μέσω κοινών γνωστών που προμήθευαν το λάδι του χωριού σε διάφορους καταναλωτές. Μια άλλη πρακτική ήταν να εξάγεται το ελαιόλαδο σε μη τυποποιημένη μορφή στην Ιταλία, όπου συσκευαζόταν και πωλούνταν ως ιταλικό. Η οικονομική κρίση ώθησε πολλούς ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβεία να αναλογιστούν την πιθανότητα να τυποποιήσουν το ελαιόλαδο και να το εξάγουν στο εξωτερικό. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες μάρκες και συσκευασίες ελαιόλαδου, οι οποίες έχουν κάνει γνωστό αυτό το εξαιρετικό προϊόν στα πέρατα της γης. Αν ενδιαφέρεστε και εσείς για τυποποίηση ελαιόλαδου, διαβάστε παρακάτω ποια είναι η διαδικασία και πώς θα το καταφέρετε με βάση το νόμο (Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμός. 323902).

Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι επιχειρήσεις παραγωγής και συσκευασίας ελαιόλαδου θα πρέπει να εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό. Το υπουργείο θα ελέγξει αν πληρούνται οι προδιαγραφές καλής λειτουργίας και στη συνέχεια θα τους δώσει άδεια λειτουργίας.

τυποποιηση ελαιολαδουΈλεγχος ποιότητας ελαιόλαδου

Στην απόφαση καθορίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου, ώστε να υπάρχει σαφώς η ένδειξη και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, του παρθένου ελαιόλαδου, του ελαιόλαδου αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα και του πυρηνέλαιου. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, ακρίβεια και υπό αυτή την ορολογία στη συσκευασία ελαιόλαδου, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τι αγοράζει.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση γίνεται στο Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιοχή των οποίων έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου της επιχείρησης υπάγονται σε διαφορετικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, η αίτηση υποβάλλεται στην Δ.Α.Α. στην περιοχή της έδρας της επιχείρησης με κοινοποίηση στις Δ.Α.Α. όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας της επιχείρησης. Η αίτηση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση είναι: α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, θεωρημένο από την εκδούσα αρχή, β) σχέδια των εγκαταστάσεων συσκευασίας ελαιόλαδου και των δεξαμενικών χώρων, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και γ) υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την τυποποίηση του ελαιόλαδου.

Υποχρεώσεις ενδιαφερόμενων

Οι επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιόλαδου αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι: α) να αποθηκεύουν σε χωριστούς δεξαμενικούς χώρους τα παρθένα ελαιόλαδα διαφορετικής καταγωγής, β) να διαθέτουν όλα τα παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευση του ελαιολάδου και πυρηνελαίου που συσκευάζουν, γ) να τηρούν για τις ποσότητες παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου που εξέρχονται και εισέρχονται από και προς την επιχείρηση ειδικές καρτέλες αποθήκης και δ) να αποδέχονται να υποβάλλονται σε ελέγχους από τα αρμόδια όργανα.

Πηγή:Metrotech-hellas.gr